دوره های اتوکد

  • اصول نقشه کشی را می آموزید.
  • با نقشه کشی احجام هندسی هم آشنا می شوید.
  • نحوه کار کردن با ابزارها و ویرایش گرها را می آموزید.
  • در اتوکد 3 بعدی، دستورات ساخت حجم بر اساس مقطع و مسیر را می آموزید. با احجام Surface ،  Mesh و Solid آشنا می شوید.